direct naar inhoud van HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSVOORSCHIFTEN
Plan: Wirdum - Hof 1
Status: Vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00800000WP08001VS-

Artikel 24:    Monumentale bomen

24. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor monumentale bomen aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor de bescherming van monumentale bomen.

24. 2.    Bouwregels

 

24. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

-   een op grond van de basisbestemming toelaatbaar nieuw gebouw, of de uitbreiding van een bestaand gebouw, mag niet worden gebouwd.

 

24. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

-   een op grond van de basisbestemming toelaatbaar nieuw bouwwerk, geen gebouw zijnde, of de uitbreiding van een bestaand bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag niet worden gebouwd.

 

24. 3.    Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a.    het bepaalde in lid 24.2.1. en toestaan dat een op grond van de basisbestemming toelaatbaar nieuw gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw, wordt gebouwd;

b.    het bepaalde in lid 24.2.2. en toestaan dat een op grond van de basisbestemming toelaatbaar nieuw bouwwerk, geen gebouw zijnde, of de uitbreiding van een bestaand bouwwerk, geen gebouw zijnde, wordt gebouwd;

mits hierdoor de conditie, levensverwachting, groeiplaats en ruimtelijke kwaliteit van de betreffende monumentale boom niet wordt aangetast.

 

24. 4.    Aanlegvergunningen

24. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

a.    het ophogen en afgraven van gronden;

b.    het aanbrengen van verhardingen;

c.    het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

 

24. 4. 2. Het in lid 24.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

 

24. 4. 3. De in lid 24.4.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

-       geen onevenredige aantasting van de betreffende monumentale boom plaatsvindt in die zin dat door de werken of de werkzaamheden de conditie, levensverwachting, groeiplaats en ruimtelijke kwaliteit van de monumentale boom negatief wordt beïnvloed.

 

24. 5.    Gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het bevestigen van voorwerpen aan of in de betreffende monumentale boom;

b.    het plaatsen van schaftketen, toiletten, betonmolens of andere voertuigen, machines of bouwsels in de directe nabijheid van de betreffende monumentale boom.

 

24. 6.    Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

-     het bepaalde in lid 24.5. en toestaan dat het gebruik van de gronden en bouwwerken overeenkomstig deze regels wordt toegestaan, mits:

-       deze werken geen ernstige gevolgen hebben voor de conditie, levensverwachting, groeiplaats en ruimtelijke kwaliteit van de betreffende monumentale boom.

 

24. 7.    Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

-     de dubbelbestemming “Monumentale bomen” wordt verwijderd, indien:

1.    de bescherming van de betreffende monumentale boom niet langer noodzakelijk is, omdat de boom is verplaatst dan wel niet meer aanwezig is; of

2.    de levensverwachting van de betreffende monumentale boom door ziekte of door ouderdom minder dan 10 jaar bedraagt; of

3.    zwaarwegende maatschappelijke belangen dit vergen.